National Award Recipients

National Award Recipients

Mahmudur Rahman Momen

1977

Khaza Yousuf Reza

1979

Abdus Salam

1980

Bashir Ahmed

1980

Abdus Sadek

1996

Ibrahim Saber

1997

Robi Uddin

1999

Sabbir Ibn Yusuf

2000

Pratap Shanker Hazra

2001

Hossain Imam Chowdhury

2001

Md Azizullah Hider (Jamal)

2002

Md Abdul Malek Chunnu

2004

Shahabuddin Chaklader

2005

Md Ehtesham Sultan

2006

Md Nurul Islam

2007

Md Mohsin

2009